خرده فروشی

خرده فروشی در ایران طی 10 سال گذشته به شدت تغییر پیدا کرده است. آهنگ رشد فروشگاه های زنجیره ای که زمانی در ایران بسیار کند بود امروز در حال شدت گرفتن است و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در نقاط مختلف شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در حال تأسیس و بهره برداری هستند.
برندهای بزرگ جهانی برای حضور در بازار ایران به مسابقه ای جذاب رو آورده اند، شناخت سلیقه و عادات خرید مصرف کنندگان ایرانی در کنار پیشرفتهای دیجیتال و ایجاد نقاط تماس بیشتر و مسیرهای متنوع خرید و روشهای مختلف ارزیابی و مقایسه محصولات باعث ایجاد تغییرات گسترده در صنعت خرده فروشی شده است و کسب و کارهای فعال در این حوزه برای رقابتی باقی ماندن، نیاز به درک رفتارهای خرید، تقاضای مخاطبان هدف، بکارگیری دانش و خلق تجربیات متمایز در محیطهای فیزیکی و دیجیتال دارند.
مؤسسۀ "اطلاعات فردا" همواره در حال رصد کردن این بازار و دریافت بازخوردهای مناسب از این تغییرات و رشد بازار خرده فروشی و همواره درصدد درک بهتر بازار و بازیگران متنوع و متعدد آن است.