دیدگاه مصرف کننده

شناخت دیدگاه های مصرف کنندگان به ما می آموزد که محصولات و خدمات ما در چه وضعیتی قرار دارند، این کار از طریق پنل مصرف کننده قابل اجرا است. پنل مصرف کننده توسط مختصصان کارآزموده ما تشکیل می شود و آنها با تحلیل داده های تحقیقاتی به درک عمیق تری از نگرشها و رفتارهای مصرف کنندگان برای کشف چگونگی خرید، یافتن محصولات جدید، چگونگی استفاده از محصولات، ارزیابی قیمت محصولات و نحوه برخورد با محصولات کم درگیرانه تا محصولات با درگیری بالا، دست پیدا می کنند.
این داده ها و تحلیل ها، مشتریان ما را به ارزیابی دقیق تری از کسب و کارشان راهنمایی می کنند و فرصتهای جدیدی را در بازار شناسایی و امکانات بیشتری را پیش روی ایشان قرار می دهند.