رویکرد تحقیقات چابک سازی

چابک سازی به رویکرد تحقیقاتی انعطاف پذیر و مانورپذیر اطلاق می شود و بدین معنی است که بطور منظم و در ابعاد و موجودیتهایی کوچکتر آزمایش می کنید و بسرعت از بازخوردی که از کار بر روی محصول بدست آورده اید، می آموزید. همچنین، چابک سازی بمعنای ضرورت آموزش بیشتر و توجه به تفکر و بازبینی امور است.
اکنون رویکرد چابک سازی بگونه ای رشد یافته که با رویکردهای بسیار بیشتری در تحقیقات بازار تناسب و تطبیق یافته است. امروزه، مشتریان رویکردهای چابک سازی را تقاضا می کنند و در جستجوی آژانسهایی باتجربه در این حوزه هستند.
سه عامل وجود دارند که شانس شما را در موفق بودن در پروژه های چابک سازی افزایش می دهند :
1) خودکارسازی فرآیندهایی که زمان بسیار زیادی را صرف می کنند و در این مورد، ماشینها بهتر می توانند عمل کنند؛
2) لزوم استفاده از رویکردهای روش شناختی جدید برای جمع آوری بازخورد ( بطور مثال جوامع آنلاین ) و
3) ضرورت تفکر و بازبینی اموری که انجام می دهید و اینکه چرا آنها را انجام می دهید. زیرا مدیریت پروژه چابک سازی چیزی نیست که بتوانید در پروژه تغییر مسیر و استراتژی دهید و باید تمام اجزاء آن را یکپارچه کنید.
"برگرفته شده از مجله "Esomar" انتشار مه-ژوئن 2017"