صنایع غذایی


سازمان کار تحقیقاتی
تلاونگ بررسی بازار محصول جدیدبه نام باهاماس
تلاونگ ارزیابی تبلیغات
کشت و صنعت شمال بررسی مصرف کنندگان روغن خوراکی غنچه
تولی پرس آزمایش محصولات جدید
اتکا بررسی بازار روغن نباتی در ایران
محصولات لبنی ایلیکا مدیریت ارتباط با مشتریان
فرآورده های لبنی زرین بررسی حضور ویترینی کره اطلس طلایی، بررسی بازار کره و و کره گیاهی در ایران
کره اطلس طلایی بررسی حضور ویترینی کره اطلس طلایی در بازار
پنیر زرین بررسی جامع بازار لبنیات
اشی مشی شناخت مصرف کنندگان اسنک
روغن آفتاب بررسی بازار روغن آفتاب