صنعت رسانه


سازمان کار تحقیقاتی
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بررسی میزان اثربخشی تبلیغات بر سبد خرید خانوار
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما دیدگاه مدیران ارشد نسبت به وضعیت تبلیغات در ایران
( صنایع لوازم خانگی، بهداشتی و غذایی )
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بررسی روند پخش آگهی های تلویزیونی
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بررسی جایگاه پیامهای بازرگانی و شبکه در بین مخاطبان صدا و سیما
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بررسی روند پخش آگهی های تلویزیونی
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما مقایسه هزینه پیام رسانی رسانه ها
( تلویزیون، روزنامه، مجله، بیلبورد و اتوبوس )
نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بررسی جایگاه پیامهای بازرگانی و شبکه در بین مخاطبان صدا و سیما ( سه دوره )