صنعت لوازم خانگی


سازمان کار تحقیقاتی
پارس خزر بررسی اثربخشی تبلیغات
پارس خزر ارزیابی تبلیغات
ارج بررسی محبوبیت برند ارج
گلین گاز ارزیابی جایگاه محصولات ( قبل از شروع تبلیغات )
نیک کالا بررسی وضعیت بازار و تبلیغات
نیک کالا تحقیقات بازاریابی در زمینه بخاری های گازسوز و بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی
نیک کالا تحقیقات بازاریابی در زمینه بخاری های گازسوز و بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی
بوتان محصول جدید
بوتان تحقیقات بازاریابی در زمینه شوفاژ دیواری، تولید ماکرو ویو و قیمت گذاری ماکرو ویو
بوتان تحقیقات بازاریابی در زمینه شوفاژ دیواری، تولید ماکرو ویو و قیمت گذاری ماکرو ویو
رز موکت بررسی وضعیت بازار موکتهای تولید ایران
کولیران بررسی محبوبیت برند الکترا
فرش فرهی ارزیابی تبلیغات