صنعت مخابرات


سازمان کار تحقیقاتی
ایرانسل بررسی ادراک مخاطبان از برند ایرانسل
شرکت ارتباطات سیار ارزیابی تبلیغات
شرکت ارتباطات سیار بررسی اثربخشی تبلیغات
شرکت ارتباطات سیار ارزیابی محبوبیت اپراتور همراه اول