موقعیت یابی برند به بهترین روش

برند باید بطور دوجانبه با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کند و بطور کامل بر شناخت و احساس آنها تاثیر داشته باشد بطوریکه بتواند بطور موثر و عمیق بر قلب و روح آنها نفوذ کند و رفتارها و نگرشهایشان را بطور مقتضی تغییر دهد.
برند باید بتواند تعلق خاطر و احساس مثبت و عاطفی ایجاد کند، رضایتمندی مشتریان را بهبود بخشد و مشتریان وفادار خلق کند، فقط ازطریق این رویکرد است که نه تنها مصرف کنندگان همواره ترجیح می دهند محصولات محبوب برند مورد نظر خود را بخرند، بلکه آنها بطور مداوم، این محصولات را برای خرید به مشتریان دیگر توصیه می کنند.
مادامیکه یک برند نتواند بطور مناسب در ذهن و ادراک مشتریان موقعیت یابی شود، هرگز سازمان به موفقیت دست نخواهد یافت و پیشرفتها و دستاوردها موقتی و گذرا خواهند بود و موقعیت یابی صحیح برند بجز با درک کامل و عمیق از مصرف کنندگان حاصل نخواهد شد.
اگر می خواهید پاسخ پرسشهای مهم کسب و کار را بدانید بهترین افراد برای پرسیدن از آنها مشتریانتان می باشند. موفق ترین شرکتهای جهان به بهترین نحو مشتریان خود را درک می کنند، درواقع درک درست مشتریان کلید موفقیت و کامیابی است. ما طرز فکر مشترک و منحصربفردی داریم و باور داریم که مشتریان در قلب هر کسب و کاری هستند. مصرف کنندگان تاثیری مستقیم و واقعی بر آینده تمامی جنبه های کسب و کار دارند و آنها مشاوران نهایی سازمانتان هستند.