بینش نوآوری

صنعت تحقیقات بازار دوران دشواری را داشته است. دلایل زیادی برای این ادعا وجود دارد که همه آنها قبلا" بسیار بحث شده اند، اما خبر خوب این است که این صنعت ما را به جایی رسانده است که در آن، نوآوری خط مقدم تفکر است، همانگونه که به آینده توجه داریم.
همکاری یک ایده جدید نیست، اما آنچه جدید است این است که میزان آن هم تا چه حد ضروری و هم تا چه حد امکانپذیر است. کسب و کارهای تحقیقات بازار، بویژه آنها که متمرکز بر همکاریهای کسب و کارهای استراتژیک هستند، می توانند تکنیکهای موجود را با جمع آوری داده های نوین، تحلیل رسانه های اجتماعی و فناوریهای در حال ظهور با شریک شدن با بهترین تامین کنندگان جهانی بمنظور ارائه ژرفای جدید بینش ترکیب کنند.
محقق آینده کمتر متخصص جمع آوری داده ها و بیشتر دانشمند و مشاور داده ها است. این روند بسمت یک "صنعت بینش" مشارکتی که بسیار دقیق تر نقشی را که محققان در دهه های پیش رو ایفا خواهد کرد، منعکس می کند. محققان رویکردی مشارکتی تر خواهند داشت، رویکردی که از پرسیدن سوالها به مشاهده و تحلیل رفتار مبتنی بر مجوز تغییر می یابد و باعث نزدیک تر شدن موکلان به مشتریان خود، نزدیک تر شدن به نکات دقیق و ظریف کسب و کارشان و کسب اطلاعات هدفمندتر برای تصمیم گیری می شود.
"برگرفته شده از مجله "Esomar" انتشار سپتامبر 2017"